SERVISNÍ PODMÍNKY

Servisní podmínky

1.) Obecná ustanovení

1.1.) Servisní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo (dále jen Smlouvy) mezi zákazníkem (dále též „zákazník“ nebo „objednatel“) a zhotovitelem, uzavřenou ve smyslu Obchodního zákoníku nebo Občanského zákoníku.

1.2.) Smlouvu lze uzavřít písemně, nebo ústně. Písemnou Smlouvou se rozumí zhotovitelem i objednatelem podepsaný doklad o přijetí zařízení k provedení servisního zásahu (dokument s názvem „Příjemka mobilního telefonu do servisu“).

1.3.) Za návrh na uzavření ústní Smlouvy se považuje předání zařízení třetí osobě k přepravě za účelem provedení servisního zásahu zhotovitelem. Smlouva je uzavřena okamžikem fyzického přijetí zařízení zhotovitelem k provedení servisního zásahu. Za předání zařízení třetí osobě k přepravě za účelem provedení servisního zásahu se rozumí zejména zaslání zařízení k opravě prostřednictvím přepravní služby nebo držitele poštovní licence, kde objednatel vyjadřuje svou vůli k uzavření Smlouvy o dílo buďto vyplněným a odeslaným webovým formulářem „Příjemka mobilního telefonu do servisu“, anebo průvodním dopisem zaslaným společně se zařízením určeným k provedení servisního zásahu, v němž o servisní zásah písemně žádá. Podpis Smlouvy na straně objednatele nahrazuje buďto podpis objednatele v průvodním dopise přiloženém k zaslanému zařízení anebo vyjádřením souhlasu s uzavřením Smlouvy odesláním vyplněného webového formuláře „Příjemka mobilního telefonu do servisu“. V případě odeslání vyplněného webového formuláře „Příjemka mobilního telefonu do servisu“ je objednatel na vyjádření souhlasu s uzavřením Smlouvy v příjemce upozorněn tímto textem: „Vyplnění formuláře a jeho odeslání je považováno z právního hlediska za platnou SMLOUVU O DÍLO uzavřenou ve smyslu Obchodního zákoníku, nebo Občanského zákoníku. Nedílnou součástí této SMLOUVY O DÍLO, uzavřené mezi zákazníkem a zhotovitelem, jsou SERVISNÍ PODMÍNKY ZHOTOVITELE. Zákazník (objednatel) prohlašuje, že se před odesláním formuláře seznámil s těmito Servisními podmínkami zhotovitele, které jsou rovněž dostupné na internetové adrese uvedené v čl. 1.4 těchto podmínek. Zákazník odesláním vyplněného formuláře prohlašuje, že se seznámil se servisními podmínkami zhotovitele a tyto bez výhrad akceptuje.“

1.4.) Zákazník má právo vyžádat si zdarma 1 výtisk servisních podmínek, platných ke dni uzavření Smlouvy, případně jsou k dispozici 24 hodin denně na webové stránce http://htc.servis-olomouc.cz

1.5.) V případě, že je zařízení předáno osobně objednatelem zhotoviteli k provedení servisního zásahu/opravě, platí, že zákazník plně a bez výhrad akceptuje tyto Servisní podmínky.

1.6.) Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel.

1.7.) Dostane-li se některý článek Smlouvy nebo Servisních podmínek zhotovitele vlivem novelizací právních předpisů, anebo přijetím nových právních předpisů do rozporu s právním řádem České republiky, pak je platnost příslušného článku ovlivněna aktuálním zněním právního předpisu a v rozsahu neplatnosti příslušného ustanovení má přednost znění aktuálního právního předpisu před Smlouvou a Servisními podmínkami. Zneplatnění části smlouvy dle tohoto bodu nemá vliv na platnost zbývajících bodů Smlouvy a Servisních podmínek.

2. Cena za zakázku

2.1.) Součástí Smlouvy je limitní cena zakázky, vycházející z předpokládané časové a materiálové náročnosti zakázky, uvedená ve Smlouvě.

2.2.) Není-li možné dopředu v okamžiku uzavření Smlouvy limitní cenu stanovit, pak se má zato, že limitní cena zakázky je stanovena jako předběžná cena v minimální výši 100Kč vč. DPH (dále též „minimální limitní cena“ nebo „MLC“). V případě, že během diagnostiky zařízení vyjde najevo skutečnost, že zařízení bylo zasaženo neznámou kapalinou, je nejprve potřeba provést tzv. „ultrazvuk“ zařízení pro přesnější diagnostiku zařízení. V tomto případě je minimální limitní cena stanovena na 250kč vč.DPH.

Požadavek objednatele na přijetí věci k opravě bez stanovení předběžné ceny je neoprávněný, jelikož je v rozporu s § 636 odst. 1 občanského zákoníku.

2.3.) MLC není stanovena na základě odborné diagnostiky požadovaného servisního zásahu technikem, proto si zhotovitel vyhrazuje právo stanovit po provedení odborné diagnostiky minimální limitní cenu zakázky novou, která bude odpovídat zjištěnému rozsahu závad a předpokládanému rozsahu prací a materiálu potřebných k realizaci servisního zásahu. Překročí-li nově stanovená MLC předběžnou cenu o více než 10%, pak zhotovitel práci na zakázce přeruší a ústně nebo písemně objednatele na nutnost překročení MLC upozorní. V práci na zakázce bude zhotovitel pokračovat, jakmile objednatel projeví souhlas s novou minimální limitní cenou. Pokud objednatel nebude souhlasit s nově stanovenou MLC, je povinen zhotoviteli zaplatit částku připadající na dosud provedené práce, minimálně však 100,– Kč vč.DPH. (uvedená částka odpovídá nákladům na diagnostiku příčin závady a zhotovení cenové nabídky). Pokud nově stanovená MLC nepřekročí předběžnou cenu o více než 10%, zavazuje se objednatel uhradit takto nově stanovenou MLC, přičemž platí, že s takto nově stanovenou MLC souhlasí, aniž by jej bylo nutno vyrozumívat o nově určené MLC. V takovém případě postačí vyrozumět objednatele o nově stanovené MLC v rámci konečného vyúčtování za provedené práce (provedený servisní zásah).

2.4.) Zhotovitel si vyhrazuje právo v průběhu realizace zakázky sjednanou minimální limitní cenu i vícekrát změnit, dojde-li v procesu diagnostiky a realizace zakázky ke zjištění dříve neznámých skutečností, které mají vliv na cenu zakázky. Vždy si však zhotovitel vyžádá ústně nebo písemně souhlas se změnou minimální limitní ceny na straně objednatele.

2.5.) Zákazník je povinen zaplatit zhotoviteli za provedený servisní zásah vyúčtovanou částku, nepřesáhne-li naposledy sjednanou limitní cenu o více než 10%, a to bez povinnosti zhotovitele dále účtovanou konečnou cenu se zákazníkem konzultovat.

2.6.) Zhotovitel se zavazuje ZDARMA předložit objednateli ke schválení limitní cenu zakázky, vycházející z výsledků odborné diagnostiky objednatelem sdělených závad zařízení. Není však povinností zhotovitele sdělit objednateli ZDARMA společně s cenovou nabídkou také výčet prací a materiálu, který povede k opravě zařízení.

2.7.) Jestliže bude objednatel ještě před odsouhlasením ceny zakázky požadovat po zhotoviteli sdělení výčtu prací a materiálu, který povede k opravě zařízení, pak se jedná o požadavek na dodání produktu „diagnostika zařízení“, zhotovitelem poskytovaného za úplatu. Cena produktu „diagnostika zařízení“ je 100,– Kč vč.DPH. Tato cena bude objednateli, který si produkt vyžádal, účtována pouze v případě následného odmítnutí realizace zakázky, jelikož diagnostika příčin závady a zhotovení cenové nabídky je výsledkem časově i odborně náročné práce technika a dalších pracovníků zhotovitele. V případě, že během diagnostiky zařízení vyjde najevo skutečnost, že zařízení bylo zasaženo neznámou kapalinou, je nejprve potřeba provést tzv. „ultrazvuk“ zařízení pro přesnější diagnostiku zařízení. V tomto případě je minimální limitní cena stanovena na 250kč vč.DPH.

2.8.) Před dokončením opravy zařízení může objednatel od smlouvy odstoupit (tj. objednávku zrušit) v těchto případech:

– 2.8.1.) Když zhotovitel sdělí objednateli písemně nebo ústně svůj záměr zvýšit cenu opravy či údržby a objednatel s touto cenou nesouhlasí. V takovém případě je však objednatel povinen uhradit zhotoviteli již provedenou práci a vzniklé náklady podle původně dohodnuté ceny, bez ohledu na to, zda měl objednatel z částečného provedení opravy prospěch (došlo-li tedy například k částečnému odstranění vady apod.). Tímto ujednáním není dotčena platnost čl. 2.3 těchto podmínek.

– 2.8.2.) Až do dokončení opravy či údržby může objednatel od smlouvy odstoupit (zrušit objednávku) i bez jakéhokoli důvodu, avšak v takovém případě je povinen objednatel zaplatit zhotoviteli částku, která připadá na již vykonané práce a objednaný či dodaný materiál. Zároveň má zhotovitel právo na objednateli požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů souvisejících s odstoupením od smlouvy (doprava materiálu od objednatele, odstupné subdodavatelům a­pod.)

2.9.) Odmítne-li objednatel zaplatit cenu účtovanou dle Smlouvy a Servisních podmínek, bude toto jednání považováno za porušení Smlouvy na straně objednatele. Nedojde-li k jiné dohodě zhotovitele s objednatelem, je zhotovitel oprávněn podle § 175 a násl. občanského zákoníku využít zadržovací (retenční) právo a věc objednateli až do zaplacení ceny nevydat. Je-li objednatel v prodlení se zaplacením ceny servisních služeb, je povinen zaplatit zhotoviteli rovněž zákonné úroky z prodlení za dobu, po kterou prodlení objednatele trvá.

2.10.) V případě, že si zákazník nevyzvedne věc svěřenou zhotoviteli k opravě do 6-ti měsíců od zaslání výzvy k jejímu vyzvednutí, provede zhotovitel fyzickou likvidaci zařízení bez nároku zákazníka na náhradu škody. Zhotovitel si rovněž vyhrazuje právo takto nevyzvednutou věc prodat či jinak využít za účelem kompenzace zákazníkem neuhrazených nákladů vynaložených v souvislosti s opravou zařízení. Je-li zhotoviteli známa adresa objednatele a jde-li o věc větší hodnoty (podle nařízení vlády č. 258/1995 Sb. je věcí větší hodnoty věc přesahující hodnotu 3000 Kč), je zhotovitel povinen o zamýšleném prodeji nebo likvidaci věci objednatele předem vyrozumět a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu dva týdny k vyzvednutí věci.

2.12.) Podle § 656 občanského zákoníku je objednatel povinen vyzvednout si věc nejpozději do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy oprava nebo úprava měla být provedena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od doručení vyrozumění o jejím provedení. Neučiní-li tak, je povinen zaplatit poplatek za uskladnění, který činí 10,–Kč/den.

2.13.) V době, po kterou je objednatel v prodlení s převzetím servisované věci, přechází na objednatele nebezpečí ztráty, zničení, poškození a nahodilé zkázy věci (§ 520 a § 522 občanského zákoníku).

2.14.) Zákazník je povinen dodat zařízení k opravě odheslované anebo hesla před opravou sdělit. V případě, že bude v rámci diagnostiky anebo testování zařízení servisem nutné překonat neznámé heslo, bude zákazníkovi naúčtována tato práce dle platného ceníku nad rámec schváleného rozpočtu opravy. Tato cena bude sdělena na vyžádání.

3. Záruky

3.1.) Zhotovitel poskytuje objednateli na opravy výpočetní a kancelářské techniky a spotřební elektroniky záruku 3 měsíce v souladu s § 654 Občanského zákoníku.